„Мост през вековете” – Дигитална библиотека на област Търговище


       Съхраняването, опазването и предаването на поколенията на световното културно наследство е немислимо без процесите на дигитализация и неограничения достъп онлайн. Голяма част от обектите на историческата памет се съхраняват в библиотеките и днес те са едни от най-активните участници в процесите на изграждане на дигитални архиви на своите богати колекции.

       Новият сайт на Регионална библиотека „Петър Стъпов” е създаден в резултат от реализирането на проект, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки - България” през 2016 г. Дигиталната библиотека ще осигури платформа в интернет пространството за широк достъп в електронен вид на документалното и нематериалното културно-историческо наследство в Търговищки регион и популяризирането му на местно, национално и международно ниво.

       Библиотеката и нейните партньори - Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1882” - гр. Попово, Народно читалище „Отец Паисий - 1870” - гр. Омуртаг и Народно читалище „Христо Ботев - 1921” - гр. Антоново пристъпват към дигитализация на страници от периодичния печат, издаван в Търговище и областта в края на XIX и началото на XX в.

       Публикациите в тези издания са частично проучени и наблюденията показват, че имат висока информационна стойност. Те имат първостепенно значение за изследването на обществено-икономическия, културен и духовен живот в Търговище и региона и могат да се използват с учебна цел, да послужат за основа на местната историческа хроника и множество други проучвания от различни специалисти - етнолози, историци, фолклористи, краеведи и др.

       Квалифицираните библиотечни специалисти от участващите партньорски организации ще продължат дейностите за създаване на все по-големи обеми от дигитално съдържание, включващи фондовете на сектор Краезнание: библиотечни документи, свързани с местни автори - книги, графични издания, архивирани звукови файлове и др. редки и ценни документи от културно-историческата памет на област Търговище.

       Чрез създаване на дигитален информационен ресурс Регионална библиотека „П. Стъпов”  утвърждава активното си участие в информационния обмен, междукултурния диалог, научно-изследователската дейност и учебния процес.

 

Всички издания, включени в Дигиталната библиотека са с изтекли авторски права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, или носител на тези права е РБ "Петър Стъпов".

Списък със заглавия

 

Бодрост, притурка на Обществена трибуна 1940 (Търговище), бр. Единствен

Борба 1926 (Попово), бр. 1-5

Борческо знаме 1945-1954 (Търговище), бр. 1-4

Борческо знаме 1957 (Търговище), бр. 10-19

Борческо знаме 1958 (Търговище), бр. 1-20

Ботйов лист 1924, бр. Единствен

Ботйов лист 1926, бр. Единствен

Бранникъ 1941 (Попово), Единствен брой

Буря 1928 (Ески-Джумая), бр. 1-2

Бъдеще 1921 (Осман-Пазар), бр. 1-22

Българче 1934 (Попово), бр. 1-5

Бюлетин 1945, бр. Единствен

Бюлетин на балансите на кредитните кооперации в района на съюза 1946 (Търговище), бр. 1

Вярата на апостолите сп. 1921 (Попово), бр. 1-5

Герловски глас 1910 (Осман-Пазар), бр. 1-8

Гражданско съзнание 1929-1930 (Ески-Джумая), бр. 1-52

Гражданско съзнание 1930-1931 (Ески-Джумая), бр. 1-28

Дело 1903 (Осман-Пазар), бр. 1-6

Друмници 1927 (Попово), бр. 1-2

Е.-Джумайски вестник 1925-1926 (Ески-Джумая), бр. 1-46

Е.-Джумайски вестник 1926-1927 (Ески-Джумая), бр. 1-43

Ескиджумайски вести 1926-1927 (Ески-Джумая), бр. 1-62

Защитник 1903 (Попово, Осман-Пазар), бр. 1-50

Защитник 1904 (Осман-Пазар), бр. 1-48

Звънче 1937-1938 (Омуртаг), бр. 1-10

Земеделски новини 1932(Попово), бр. 1-20

Земеделско слънце 1923 (Попово), бр.1-9

Земле-стопанско ехо 1937(с. Ковачевец, Попово), бр. 1

Зорница 1928 (Осман-Пазар), бр. 1-6

Източна искра 1906-1907

Искра 1935 (с. Водица - Поповско), бр. 5-11

Искра 1935-1936 (с. Водица - Поповско), бр. 1-10

Искра 1936

Кино вести 1933, бр. 1

Кооперативен бюлетин 1930 (Ески-Джумая), бр. 1-4

Кооперативен глас 1938 (Попово), бр. 1-13

Кооперативен глас 1939

Кооперативен лист 1930, бр. 1

Крумови скали, притурка на Обществена трибуна 1942

Лист на Свободата, притурка на Общестена трибуна 1940

Лист на Свободата, притурка на Общестена трибуна 1943

Малки обявления 1908

Младежка мисъл 1928-1930

Напредък 1940

Народен съд 1945

Народна борба 1944

Народна подкрепа 1902-1903

Народна пробуда 1924 бр. 1

Народна трибуна 1931-1932 бр. 1-18

Народно събуждане 1900 бр. 1-3

Никола Симов, приложение на Общестена трибуна 1936

Нова пчела 1935-1936 бр. 48-

Нови дни 1933-1934

Обнова 1925 бр. 1

Обществена трибуна 1927 бр.1-39

Обществена трибуна 1928-1929

Обществена трибуна 1929 бр. 1-41

Обществена трибуна 1930 бр. 1-6, бр. 42-84

Обществена трибуна 1932 бр. 347

Обществена трибуна 1933

Обществена трибуна 1934

Обществена трибуна 1935

Обществена трибуна 1936

Обществена трибуна 1937

Обществена трибуна 1938

Обществена трибуна 1939

Обществена трибуна 1940

Обществена трибуна 1941-1942

Обществена трибуна 1943

Община и училище 1926 бр. 1-2

Обявления 1908 бр. 1

Октомврийски лист 1945 бр. 1

Омортагски вести 1935 бр. 1-2

Омортагски вести 1936-37 бр. 1-22

Омуртагски вести 1938-1941 бр. 23-59

Опора 1903 бр. 1-4

Оранжева победа 1927

Османпазарски вести 1927-1928

Османпазарски вести 1928 бр. 52-100

Османпазарски вести 1931 бр. 101-110

Османпазарски глас 1930

Отец Паисий 1934

Пламъци 1929 бр. 1

Поповска поща 1933

Поповски вести 1936-1943

Поповски глас 1923 бр. 1-13

Поповски комунист 1923

Поповски кооперативен лъч 1927

Поповски новини 1924-1929 бр. 1-250

Поповски новини 1930-1931 бр. 1-50

Поповски новини 1931-1932 бр. 1-50

Поповски новини 1932-1933 бр. 1-50

Поповски новини 1934-1936 бр. 1-56

Поповско слово/Слово на провинцията 1930-1931

Православна дума 1927-1943

Православно християнче 1929-1930

Православно християнче 1930 бр. 1-10

Преглед 1906 бр. 2

Пробуда 1903 бр. 1-23

Провинциален журналист 1935-1936

Пролетно ехо 1931

Пчела 1925-1926

Пчела 1926-1928

Пчела 1928

Пчела 1934-1935 бр. 13-47

Пчела 1934-1935 бр. 3-7

Пчела 1936

Пчела 1937

Пчела 1948 бр. 1

Родолюбец 1928-1929

Садина 1903 бр. 1-2

Свободна трибуна 1933

Свободна трибуна 1936-1944

Селска поща 1903-1904 бр. 1-17

Селски производител 1925-1937

Сигнал 1914

Служащ 1909-1919

Служащ 1920 бр. 43

Служащ 1921 бр. 1-48

Служащ 1922 бр. 1-33

Служащ 1923 бр. 1-16

Стопански реформи 1928-1931

Страж 1934 бр. 1-8

Стрела 1931

Стрела 1931-1932

Стрела 1934

Стремеж 1928-1931

Стършел 1930 бр. 1-2

Съзнание 1929 бр. 1

Угари 1930 кн. 1-9

Угари 1932 бр. 2-3

Ученическо творчество 1937-1939 бр. 1-4

Хвърчащ лист 1928

Хоризонт 1933-1934 бр. 1-12

Християнска просвета 1933

Чистота 1926