„Мост през вековете” – Дигитална библиотека на област Търговище


       Съхраняването, опазването и предаването на поколенията на световното културно наследство е немислимо без процесите на дигитализация и неограничения достъп онлайн. Голяма част от обектите на историческата памет се съхраняват в библиотеките и днес те са едни от най-активните участници в процесите на изграждане на дигитални архиви на своите богати колекции.

       Новият сайт на Регионална библиотека „Петър Стъпов” е създаден в резултат от реализирането на проект, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки - България” през 2016 г. Дигиталната библиотека ще осигури платформа в интернет пространството за широк достъп в електронен вид на документалното и нематериалното културно-историческо наследство в Търговищки регион и популяризирането му на местно, национално и международно ниво.

       Библиотеката и нейните партньори - Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1882” - гр. Попово, Народно читалище „Отец Паисий - 1870” - гр. Омуртаг и Народно читалище „Христо Ботев - 1921” - гр. Антоново пристъпват към дигитализация на страници от периодичния печат, издаван в Търговище и областта в края на XIX и началото на XX в.

       Публикациите в тези издания са частично проучени и наблюденията показват, че имат висока информационна стойност. Те имат първостепенно значение за изследването на обществено-икономическия, културен и духовен живот в Търговище и региона и могат да се използват с учебна цел, да послужат за основа на местната историческа хроника и множество други проучвания от различни специалисти - етнолози, историци, фолклористи, краеведи и др.

       Квалифицираните библиотечни специалисти от участващите партньорски организации ще продължат дейностите за създаване на все по-големи обеми от дигитално съдържание, включващи фондовете на сектор Краезнание: библиотечни документи, свързани с местни автори - книги, графични издания, архивирани звукови файлове и др. редки и ценни документи от културно-историческата памет на област Търговище.

       Чрез създаване на дигитален информационен ресурс Регионална библиотека „П. Стъпов”  утвърждава активното си участие в информационния обмен, междукултурния диалог, научно-изследователската дейност и учебния процес.

 

Всички издания, включени в Дигиталната библиотека са с изтекли авторски права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, или носител на тези права е РБ "Петър Стъпов".

Списък със заглавия

 

Бодрост, притурка на Обществена трибуна 1940 (Търговище), бр. Единствен

Борба 1926 (Попово), бр. 1-5

Борческо знаме 1945-1954 (Търговище), бр. 1-4

Борческо знаме 1957 (Търговище), бр. 10-19

Борческо знаме 1958 (Търговище), бр. 1-20

Ботйов лист 1924, бр. Единствен

Ботйов лист 1926, бр. Единствен

Бранникъ 1941 (Попово), Единствен брой

Буря 1928 (Ески-Джумая), бр. 1-2

Бъдеще 1921 (Осман-Пазар), бр. 1-22

Българче 1934 (Попово), бр. 1-5

Бюлетин 1945, бр. Единствен

Бюлетин на балансите на кредитните кооперации в района на съюза 1946 (Търговище), бр. 1

Вярата на апостолите сп. 1921 (Попово), бр. 1-5

Герловски глас 1910 (Осман-Пазар), бр. 1-8

Гражданско съзнание 1929-1930 (Ески-Джумая), бр. 1-52

Гражданско съзнание 1930-1931 (Ески-Джумая), бр. 1-28

Дело 1903 (Осман-Пазар), бр. 1-6

Друмници 1927 (Попово), бр. 1-2

Е.-Джумайски вестник 1925-1926 (Ески-Джумая), бр. 1-46

Е.-Джумайски вестник 1926-1927 (Ески-Джумая), бр. 1-43

Ескиджумайски вести 1926-1927 (Ески-Джумая), бр. 1-62

Защитник 1903 (Попово, Осман-Пазар), бр. 1-50

Защитник 1904 (Осман-Пазар), бр. 1-48

Звънче 1937-1938 (Омуртаг), бр. 1-10

Земеделски новини 1932(Попово), бр. 1-20

Земеделско слънце 1923 (Попово), бр.1-9

Земле-стопанско ехо 1937(с. Ковачевец, Попово), бр. 1

Зорница 1928 (Осман-Пазар), бр. 1-6

Източна искра 1906 (Ески-Джумая), бр. 47-55

Източна искра 1907 (Ески-Джумая), бр. 1-30

Искра 1935 (с. Водица - Поповско), бр. 5-11

Искра 1935-1936 (с. Водица - Поповско), бр. 1-10

Искра 1936 (Попово), бр. 1-4

Кино вести 1933 (Ески-Джумая), бр. 1

Кооперативен бюлетин 1930 (Ески-Джумая), бр. 1-4

Кооперативен глас 1938 (Попово), бр. 1-13

Кооперативен глас 1939 (Попово), бр. 1-7

Кооперативен лист 1930 (Попово), бр. 1

Крумови скали, притурка на Обществена трибуна 1942 (Търговище), бр. Единствен

Лист на Свободата, притурка на Общестена трибуна 1940

Лист на Свободата, притурка на Общестена трибуна 1943 (Търговище), бр. Специален 757

Малки обявления 1908 (Ески-Джумая), бр. 1-10

Младежка мисъл 1928-1930 (с. Герен), бр. 1-6

Напредък, приложение към бр. 165 на в-к Подем 1940 (Търговище), бр. Единствен

Народен съд 1945 (Омуртаг), бр. 1

Народна борба 1944 (Омуртаг), бр. 1-3

Народна подкрепа 1902-1903 (Ески-Джумая), бр. 1-43

Народна пробуда 1924 (Попово), бр. 1

Народна трибуна 1931-1932 бр. 1-3, 5-10, 12-14, 16-18

Народно събуждане 1900 (Попово), бр. 1-3

Никола Симов, приложение на Общестена трибуна 1936 (Търговище), бр. Единствен

Нова пчела 1935-1936 (Търговище), бр. 48-76

Нови дни 1933 (Ески-Джумая), бр. 1-50

Нови дни 1934 (Ески-Джумая), бр. 1-28

Обнова 1925 (Ески-Джумая), бр. 1

Обществена трибуна 1927 (Ески-Джумая), бр.1-39

Обществена трибуна 1928-1929 (Ески-Джумая), бр. 1-26, 28-48

Обществена трибуна 1929 (Ески-Джумая), бр. 1-41

Обществена трибуна 1930 (Ески-Джумая), бр. 42-50, 251-284

Обществена трибуна 1932 (Ески-Джумая), бр. 347

Обществена трибуна 1933 (Ески-Джумая), бр. 363-388, 390-409

Обществена трибуна 1934 (Ески-Джумая), бр. 410-455

Обществена трибуна 1935 (Ески-Джумая), бр. 456-465, 467-505

Обществена трибуна 1936 (Ески-Джумая), бр. 506-556

Обществена трибуна 1937 (Ески-Джумая), бр. 557-618

Обществена трибуна 1938 (Ески-Джумая), бр. 619-636

Обществена трибуна 1939 (Ески-Джумая), бр. 637-671, 673-674

Обществена трибуна 1940 (Ески-Джумая), бр. 675-712

Обществена трибуна 1941-1942 (Ески-Джумая), бр. 713-754

Обществена трибуна 1943 (Ески-Джумая), бр. 755-759

Община и училище 1926 (Попово), бр. 1-2

Обявления 1908 (О.-Пазар), бр. 1

Октомврийски лист 1945 (Търговище), бр. Единствен

Омортагски вести 1935 (Омуртаг), бр. 1-2

Омортагски вести 1936-1937 (Омуртаг), бр. 1-22

Омуртагски вести 1938-1941 (Омуртаг), бр. 23-59

Опора 1903 (Ески-Джумая), бр. 1-4

Оранжева победа 1927 (Ески-Джумая), бр.1-4

Османпазарски вести 1927-1928 (Осман-Пазар), бр. 1, 3-51

Османпазарски вести 1928 (Осман-Пазар), бр. 52-100

Османпазарски вести 1931 (Осман-Пазар), бр. 101-105, 107-110

Османпазарски глас 1930 (Осман-Пазар), бр. 1-25

Отец Паисий 1934 (Търговище), бр. Единствен

Пламъци 1929 (Попово), бр. 1

Поповска поща 1933 (Попово), бр. 1-10

Поповски вести 1936 (Попово), бр. 1-49 

Поповски вести 1937 (Попово), бр. 50-96

Поповски вести 1938 (Попово), бр. 97-141

Поповски вести 1939 (Попово), бр. 142-172

Поповски вести 1940 (Попово), бр. 173-202

Поповски вести 1941 (Попово), бр. 203-224

Поповски вести 1942 (Попово), бр. 225-234

Поповски вести 1943 (Попово), бр. 235-238     

Поповски глас 1923 (Попово), бр. 1-13

Поповски комунист 1923 (Попово), бр. 1-3

Поповски кооперативен лъч 1927 (Попово), бр. 1

Поповски новини 1924-1925 (Попово),  бр. 1-20, 22-52

Поповски новини 1925-1926 (Попово),  бр. 53-104

Поповски новини 1927-1928 (Попово),  бр. 105, 107-156

Поповски новини 1928-1929 (Попово), бр.  157-161, 164-201

Поповски новини 1929-1930 (Попово),  бр. 202-250

Поповски новини 1930-1931 (Попово),  бр. 1-50

Поповски новини 1931-1932 (Попово),  бр. 1-13, 15-42, 44-50

Поповски новини 1932-1933 (Попово), бр. 1-11, 13-50

Поповски новини 1934-1936 (Попово),  бр. 1-52

Поповски новини 1936 (Попово),  бр. 53-56

Поповско слово-Слово на провинцията 1930-1931 (Попово), бр. 1-18, 20-42

Поповско слово-Слово на провинцията 1931 (Попово), бр. 1 (43)-6, 10-11

Православна дума 1927 (Ески Джумая), бр.1-6

Православна дума 1928-1929 (Ески-Джумая), бр.1-20

Православна дума 1929-1930 (Ески-Джумая), бр.1-20

Православна дума 1930-1931 (Ески-Джумая) бр.1-20

Православна дума 1931-1932 (Ески-джумая), бр.1-6

Православна дума 1932-1933 (Ески-Джумая), бр. 1-20

Православна дума 1933-1934 (Ески-Джумая), бр.1-20

Православна дума 1934-1935 (Ески-Джумая), бр.1-20

Православна дума 1935-1936 (Ески-Джумая), бр.1-20

Православна дума 1936-1937 (Ески-Джумая), бр.1-19

Православна дума 1937-1939 (Ески-Джумая), бр.1-13, 15-20

Православна дума 1939-1940 (Ески-Джумая), бр.1-20

Православна дума 1940 (Ески-Джумая), бр.1-7

Православна дума 1942 (Ески-Джумая), бр.1-13

Православна дума 1943 (Ески-Джумая), бр.1-2

Православно християнче 1929-1930 (Ески -Джумая), бр. 1-10

Православно християнче 1930-1931 (Ески-Джумая), бр. 1-10

Преглед 1906 (Попово), бр. 2

Пробуда 1903 (Попово), бр. 1-23

Провинциален журналист 1935-1936 (Търговище), бр 1-10

Пролетно ехо 1931

Пчела 1925-1926 (Ески -Джумая), бр. 1-24

Пчела 1926-1928 (Ески -Джумая), бр. 25-48

Пчела 1927-1928 (Ески -Джумая), бр. 49-54

Пчела 1928 (Ески -Джумая), бр. 55-59

Пчела 1934-1935 (Търговище), бр. 3-7

Пчела 1936 (Ески -Джумая), бр. 61-65, 6-9

Пчела 1937 (Ески -Джумая), бр. 1-3

Пчела 1948 бр. 1

Родолюбец 1928-1929

Садина 1903 бр. 1-2

Свободна трибуна 1933

Свободна трибуна 1936-1944

Селска поща 1903-1904 бр. 1-17

Селски производител 1925-1937

Сигнал 1914

Служащ 1909-1919

Служащ 1920 бр. 43

Служащ 1921 бр. 1-48

Служащ 1922 бр. 1-33

Служащ 1923 бр. 1-16

Стопански реформи 1928-1931

Страж 1934 бр. 1-8

Стрела 1931

Стрела 1931-1932

Стрела 1934

Стремеж 1928-1931

Стършел 1930 бр. 1-2

Съзнание 1929 бр. 1

Угари 1930 кн. 1-9

Угари 1932 бр. 2-3

Ученическо творчество 1937-1939 бр. 1-4

Хвърчащ лист 1928

Хоризонт 1933-1934 бр. 1-12

Християнска просвета 1933

Чистота 1926